ការពិនិត្យកម្រិតភាសាជប៉ុនដោយគូសសញ្ញានិងការណែនាំខ្លឹមសារមេរៀនភាសាជប៉ុនតាមអ៊ីនធឺណិត

ការពិនិត្យកម្រិតភាសាជប៉ុនដោយគូសសញ្ញា☑និងការណែនាំខ្លឹមសារមេរៀនភាសាជប៉ុនតាមអ៊ីនធឺណិត

សូមអ្នកពិនិត្យនិងគូសសញ្ញានៅចំណុច1〜3នៅខាងក្រោម។
ប្រសិនបើមានចំណុចដែលអ្នកមិនអាចគូសសញ្ញាបានទេ 
សូមអ្នកបន្តទៅផ្នែកខ្លឹមសារមេរៀនភាសាជប៉ុនតាមអ៊ីនធឺណិត(ឥតគិតថ្លៃ) ដើម្បីសិក្សា។

ចុចបដាទាំងបួនខាងក្រោមដើម្បីផ្លាស់ទីទៅទីតាំងដែលបានបញ្ជាក់។

 


 

 

  អាចអានពាក្យខាងក្រោម

 

 

  អាចសរសេរឈ្មោះរបស់ខ្លួនជាភាសាជប៉ុន

 

HIRAGANA/KATAKANA Memory Hint

កម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រាស់រូបថ្លុកពា

ក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

ដើម្បីអាចអោយអ្នកសិក្សាបានដោយរី

ករាយនិងងាយស្រួលចងចាំតួអក្សរហ៊ី

រ៉ាហ្កាណានិងកាតាកាណា។

អ្នកអាចសិក្សាតាម

រយៈទូរស័ព្ទដៃទំនើបនៅពេលអ្នក

ទំនេរ។

 

ភាសាដែលប្រើ: ภาษาไทย Bahasa Indonesia English   

វិធីប្រើប្រាស់: ប្រើប្រាស់ដោយទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈការចូលតាមតំណភ្ជាប់

ការចំណាយ: ឥតគិតថ្លៃ

URL: https://minato-jf.jp/Home/JapaneseApplication

 


 

 

  អាចនិយាយឈ្មោះនិងប្រទេសរបស់ខ្លួនជាដើម

       ដើម្បីអាចណែនាំខ្លួនលក្ខណៈងាយៗនៅពេលជួបមនុស្សដែលទើបជួបគ្នាដំបូង

 

  អាចសម្ដែងការគួរសមនៅពេលចាប់ផ្ដើមនិងនៅពេលបញ្ចប់ការងារ

 

ផ្សារភ្ជាប់និងពង្រីក
ជីវភាពរស់នៅដោយប្រើភាសាជប៉ុន
“យើងសម្ដែងការគួរសមទាំងអស់គ្នា”

អាចសិក្សាអំពីរបៀបណែនាំខ្លួន

ការសម្ដែងការគួរសមនៅពេលចូលធ្វើការនិងចេញពីធ្វើការ។

ក៏មានការណែនាំអំពីរបៀបនិងពេលវេលានៃការអ

នុវត្តការអោនលំទោនក្នុងលក្ខណៈងាយស្រួលយល់

ដោយប្រើវីដេអូបង្ហាញសកម្មភាពជាក់ស្ដែង។

 

ភាសាដែលប្រើ: Tiếng Việt English 中文 Español Português    

វិធីប្រើប្រាស់: អ្នកអាចពិនិត្យមើលដោយសេរីតាមរយៈការចូលតាមតំណភ្ជាប់ខាងលើ

ការចំណាយ: ឥតគិតថ្លៃ

URL: https://tsunagarujp.bunka.go.jp/level01/a01

 


 

 

  ដឹងថាតើត្រូវប្រើហ៊ីរ៉ាហ្កាណានិងកាតាកាណានៅពេលណា

 

  ដឹងអំពីក្បួននៃការបញ្ចេញសម្លេងក្នុងភាសាជប៉ុន

 

ផ្សារភ្ជាប់និងពង្រីក
ជីវភាពរស់នៅដោយប្រើភាសាជប៉ុន
“លក្ខណៈពិសេសនៃភាសាជប៉ុន សម្លេង/តួអក្សរ/ទម្រង់”

មានការសង្ខេបខ្លឹមសារជាវីដេអូខ្លីៗស្ដីអំពីក្បួននៃ

ការបញ្ចេញសម្លេង

តួអក្សរនិងវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងភាសាជប៉ុន។

អ្នកគួរពិនិត្យមើលអោយបានម្ដង។

 

ភាសាដែលប្រើ: Tiếng Việt English 中文 Español Português    

វិធីប្រើប្រាស់: អ្នកអាចពិនិត្យមើលដោយសេរីតាមរយៈការចូលតាមតំណភ្ជាប់ខាងលើ

ការចំណាយ: ឥតគិតថ្លៃ

URL: https://tsunagarujp.bunka.go.jp/nihongo#sound

 


 

JF វគ្គសិក្សាភាសាជប៉ុនតាមអ៊ីនធឺណិត មីណាតុ

ជាកម្រិតដំបូងនៃ “វគ្គស្វ័យសិក្សាម៉ារឹហ្កុតុA1-1”

(10មេរៀន 48ម៉ោង)។

សម្រាប់អ្នកដែលចង់សិក្សាតាមល្បឿនរបស់ខ្លួននិង

ស្របទៅតាមវគ្គសិក្សា។

 

ភាសាដែលប្រើ: Tiếng Việt ภาษาไทย Bahasa Indonesia English 中文 

វិធីប្រើប្រាស់: ចូលតាមតំណភ្ជាប់ខាងលើ និង ចុះឈ្មោះធ្វើជាអ្នកប្រើប្រាស់ រួចជ្រើសរើសមេរៀនដែលអ្នកចង់សិក្សា

ការចំណាយ: ឥតគិតថ្លៃ

URL: https://minato-jf.jp/CourseDetail/Index/KC20_MGRS_A101_EN01

 

ផ្សារភ្ជាប់និងពង្រីក
ជីវភាពរស់នៅដោយប្រើភាសាជប៉ុន

អាចសិក្សាភាសាជប៉ុនដែលចាំបាច់ជាអប្បបរមា

នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។

មានរូបភាពជាក់ស្ដែងដែលបង្ហាញជាវីដេអូកំប្លែងខ្លីៗ ដូច្នេះ

អ្នកអាចស្រមៃឃើញរូបភាពជាក់លាក់អំពីជីវភាពរ

ស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន

និងអាចចងចាំនូវរបៀបប្រើពាក្យផ្សេងៗបាន។

 

ភាសាដែលប្រើ: Tiếng Việt English 中文 Español Português    

វិធីប្រើប្រាស់: អ្នកអាចពិនិត្យមើលដោយសេរីតាមរយៈការចូលតាមតំណភ្ជាប់ខាងលើ

ការចំណាយ: ឥតគិតថ្លៃ

URL: https://tsunagarujp.bunka.go.jp/

 

NHK WORLD-JAPAN
ភាសាជប៉ុនងាយស្រួល

វីដេអូគំនូរជីវចលកំប្លែងខ្លីៗសរុបរួមមាន 48 មេរៀន

ដែលអ្នកអាចសិក្សាយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីវាក្យសព្ទ

ផងនិងវេយ្យាករណ៍ផង។

ណែនាំសម្រាប់អ្នកដែលចង់ត្រឹមសិក្សាអំពីស្ថាន

ភាពនិងរបៀបប្រើពាក្យដែលខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ ឬ 

សម្រាប់អ្នកដែលចង់សិក្សាដោយប្រើពេលវេលាសិ

ក្សាពីកម្រិតស្រាលទៅកម្រិតពិបាក។

 

ភាសាដែលប្រើ: Tiếng Việt ภาษาไทย Bahasa Indonesia English 中文 Español မြန်မာဘာသာ عربي বাংলা Français हिन्दी 코리언 فارسی Português Русский Kiswahili Türkçe اردو

 

វិធីប្រើប្រាស់: អ្នកអាចពិនិត្យមើលដោយសេរីតាមរយៈការចូលតាមតំណភ្ជាប់ខាងលើ

ការចំណាយ: ឥតគិតថ្លៃ

URL: https://www.nhk.or.jp/lesson/

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

ផ្នែកគម្រោងសកល  មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំភាសាជប៉ុន (JLTC)

ទូរស័ព្ទ:+81-3-3888-8250    ទូរសារ:+81-3-3888-8264

Contact Form