ขั้นตอนปฏิบัติในการสอบ AOTS ฮิรางานะ・คาตากานะ

1. ความย่อ

การสอบนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น
พร้อมกับรับรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบันและเพื่อดำเนินการฝึกอบรมภาษ

าญี่ปุ่นเมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ฝึกอบรมทุกท่านที่เข้าร่วม J6W, J13W กรุณาปฏิบัติ

2. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ฝึกอบรมทุกท่านที่เข้าร่วม J6W, J13W

3. เวลาที่ใช้

15 นาที

4. การเตรียมตัว

  1. กรุณาพิมพ์กระดาษคำตอบต่อไปนี้ (PDF)

2.  กรอกหมายเลขผู้ฝึกอบรม, ประเทศ, ชื่อ, หน่วยงานต้นสังกัด

3.  ฟังไฟล์เสียง MP3 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ AOTS แล้วทำการสอบ
     กรุณาเตรียมสมาร์ทโฟนหรือ PC ที่สามารถฟังเสียงได้

5. เริ่มการสอบ

  1. เขียนคำตอบของคุณลงในกระดาษคำตอบพร้อมกับฟังเสียงต่อไปนี้

ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตอาจใช้เวลาสักครู่ในการโหลดวิดีโอ

Q1.

Q2.

Q3.

 

2.  เมื่อทำเสร็จแล้วให้ใช้กล้องถ่ายรูปกระดาษคำตอบ 

     หรือสแกนแล้วส่งมายังอีเมลแอดเดรสดังต่อไปนี้

     กรุณาแปลงไฟล์ให้เป็นสกุล PDF หรือ jpg หากทำได้กรุณาทำให้ขนาดไม่เกิน 1 MB

 

อีเมลแอดเดรสสำหรับส่งคำตอบ:

 

3.  เราจะแจ้งผลคะแนนให้ผู้ฝึกอบรมและผู้รับผิดชอบของบริษัทที่รับเข้าฝึกอบรมทราบในภายหลัง

◇ กรณีสอบผ่าน

 กรุณาเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อไปโดยอิงจากไกด์ไลน์การศึกษา

 การเรียนไว้ก่อนเดินทางมาญี่ปุ่นจะทำให้การฝึกอบรมหลังเดินทางมาถึงญี่ปุ่นดำเนินการได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

◇ กรณีสอบไม่ผ่าน

 กรุณาศึกษาตัวฮิรางานะ・คาตางานะ และสอบจนกว่าจะผ่าน

 URL การสอบครั้งที่ 2 จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการแจ้งผล

    มีการแนะนำเครื่องมือศึกษาตัวฮิรางานะ・คาตากานะในไกด์ไลน์การศึกษาด้วย

6. ข้อควรระวัง・ข้อห้าม

  1. ตามกฎของเรากรุณาปฏิบัติการสอบในสถานที่อย่างเช่นห้องประชุมของบริษัทต้นสังกัดภายใต้การกำกับดูแลของบุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวผู้สอบเองหากจำเป็นต้องปฏิบัติการสอบที่บ้าน จะต้องตอบคำถามเพียงคนเดียว
  2. ห้ามทุจริตในการสอบโดยเด็ดขาด
  3. การเปิดไฟล์เสียง กรุณาอย่ากดหยุดชั่วคราวหรือเปิดซ้ำ
  4. หากคำถามยากเกินไปจนไม่สามารถทำเสร็จได้กรุณาหยุดการสอบแล้วส่งกระดาษคำตอบถึงส่วนที่ทำได้

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายงานระหว่างประเทศ ศูนย์อบรมภาษาญี่ปุ่น (JLTC)

โทรศัพท์: +81-3-3888-8250 FAX: +81-3-3888-8264

Contact Form